Screening of toxic potential of graphene family nanomaterials using in vitro and alternative in vivo toxicity testing systems
Nivedita Chatterjee, Ji Su Yang, Kwangsik Park, Seung Min Oh, Jeonggue Park, Jinhee Choi
Environ Health Toxicol. 2015;30:e2015007  Published online 2015 Jul 15     DOI: https://doi.org/10.5620/eht.e2015007
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Recent progress of functionalised graphene oxide in cancer therapy
Lingyun Yi, Yanan Zhang, Xiaoqun Shi, Xiyou Du, Xinyi Wang, Aihua Yu, Guangxi Zhai
Journal of Drug Targeting.2019; 27(2): 125.     CrossRef
Systematic Assessment of the Toxicity and Potential Mechanism of Graphene Derivatives In Vitro and In Vivo
Jian Li, Xizhi Zhang, Jing Jiang, Yanjie Wang, Haiye Jiang, Junhua Zhang, Xinmin Nie, Bin Liu
Toxicological Sciences.2019; 167(1): 269.     CrossRef
A circular RNA circ_0000115 in response to graphene oxide in nematodes
Lifang Shi, Xiaohuan Jia, Tiantian Guo, Lu Cheng, Xiaoxiao Han, Qiuli Wu, Dayong Wang
RSC Advances.2019; 9(24): 13722.     CrossRef
Live Imaging of Label-Free Graphene Oxide Reveals Critical Factors Causing Oxidative-Stress-Mediated Cellular Responses
Sandra Vranic, Artur Filipe Rodrigues, Maurizio Buggio, Leon Newman, Michael R. H. White, David G. Spiller, Cyrill Bussy, Kostas Kostarelos
ACS Nano.2018; 12(2): 1373.     CrossRef
pH-triggered charge-reversible of glycol chitosan conjugated carboxyl graphene for enhancing photothermal ablation of focal infection
Wei Qian, Chang Yan, Danfeng He, Xunzhou Yu, Long Yuan, Menglong Liu, Gaoxing Luo, Jun Deng
Acta Biomaterialia.2018; 69: 256.     CrossRef
Functional disruption in epidermal barrier enhances toxicity and accumulation of graphene oxide
Xuecheng Ding, Qi Rui, Dayong Wang
Ecotoxicology and Environmental Safety.2018; 163: 456.     CrossRef
The role of surface chemistry in the cytotoxicity profile of graphene
Waqar Majeed, Shawn Bourdo, Dayton M. Petibone, Viney Saini, Kieng Bao Vang, Zeid A. Nima, Karrer M. Alghazali, Emilie Darrigues, Anindya Ghosh, Fumiya Watanabe, Daniel Casciano, Syed F. Ali, Alexandru S. Biris
Journal of Applied Toxicology.2017; 37(4): 462.     CrossRef
A systems toxicology approach reveals the Wnt-MAPK crosstalk pathway mediated reproductive failure in Caenorhabditis elegans exposed to graphene oxide (GO) but not to reduced graphene oxide (rGO)
Nivedita Chatterjee, Youngho Kim, Jisu Yang, Carlos P. Roca, Sang-Woo Joo, Jinhee Choi
Nanotoxicology.2017; 11(1): 76.     CrossRef
Graphene Oxide Dysregulates Neuroligin/NLG-1-Mediated Molecular Signaling in Interneurons in Caenorhabditis elegans
He Chen, Huirong Li, Dayong Wang
Scientific Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Graphene toxicity as a double-edged sword of risks and exploitable opportunities: a critical analysis of the most recent trends and developments
Yuri Volkov, Jennifer McIntyre, Adriele Prina-Mello
2D Materials.2017; 4(2): 022001.     CrossRef
Comparative in vitro study of single and four layer graphene oxide nanoflakes — Cytotoxicity and cellular uptake
Magdalena Peruzynska, Krzysztof Cendrowski, Martyna Barylak, Marta Tkacz, Katarzyna Piotrowska, Mateusz Kurzawski, Ewa Mijowska, Marek Drozdzik
Toxicology in Vitro.2017; 41: 205.     CrossRef
Nanotechnology in neurosurgery: thinking small, dreaming big
Aaron Tan, Rebecca Jeyaraj, Keyoumars Ashkan
British Journal of Neurosurgery.2017; 31(5): 538.     CrossRef
Effects of Nano-Graphene Oxide on Testis, Epididymis and Fertility of Wistar Rats
Naresh Kumar Nirmal, Kumud Kant Awasthi, Placheril Joseph John
Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology.2017; 121(3): 202.     CrossRef
Physicochemical characteristics of pristine and functionalized graphene
Shawn E. Bourdo, Radwan Al Faouri, Robert Sleezer, Zeid A. Nima, Andersen Lafont, Bijay P. Chhetri, Mourad Benamara, Betty Martin, Gregory J. Salamo, Alexandru S. Biris
Journal of Applied Toxicology.2017; 37(11): 1288.     CrossRef
Controlling the Graphene–Bio Interface: Dispersions in Animal Sera for Enhanced Stability and Reduced Toxicity
Ajith Pattammattel, Paritosh Pande, Deepa Kuttappan, Megan Puglia, Ashis K. Basu, Mary Anne Amalaradjou, Challa V. Kumar
Langmuir.2017; 33(49): 14184.     CrossRef
Potential genetic damage to nematode offspring following exposure to triclosan during pregnancy
Aixia Zhang, Xiaohong Gu, Xiuping Wang, Lei Wang, Lihua Zeng, Xuemei Fan, Chen Jiang, Ziyi Fu, Xianwei Cui, Chenbo Ji, Hongming Qu, Xirong Guo
Molecular Medicine Reports.2017; 16(2): 1321.     CrossRef
Differential genotoxic and epigenotoxic effects of graphene family nanomaterials (GFNs) in human bronchial epithelial cells
Nivedita Chatterjee, JiSu Yang, Jinhee Choi
Mutation Research/Genetic Toxicology and Environme.2016; 798-799: 1.     CrossRef
Evaluation of the toxicity of graphene oxide exposure to the eye
Wei Wu, Liang Yan, Qian Wu, Yijian Li, Qiyou Li, Siyu Chen, Yuli Yang, Zhanjun Gu, Haiwei Xu, Zheng Qin Yin
Nanotoxicology.2016; 10(9): 1329.     CrossRef